Gebruik van cookiesOm technische redenen gebruiken wij cookies om de taal te registreren die u gekozen hebt

Het is mogelijk om uw browser te configureren om kennis te krijgen van elke aanmaak van een cookie of hun aanmaak te vermijden: De toegang tot onze website zal u daardoor niet geweigerd worden.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikersU kunt onze site bezoeken, inlichtingen over onze diensten inwinnen en kennis nemen van onze laatste nieuwigheden, zonder ons daarbij uw persoonsgegevens te moeten meedelen.
Als u ervoor kiest om ons uw persoonsgegevens mee te delen, zullen deze laatste door ons ten vertrouwelijke titel verwerkt worden overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

De persoonsgegevens (naam, voornaam, woonplaats of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail, bankrekeningnummer) die u aan ons meedeelt, worden al naargelang het geval, verwerkt door Food Impact waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1200 Brussel, Paul Hymanslaan 83-85 en bij de KBO ingeschreven onder nr. 0451 284 877 volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:
 1. met het oog op het klantenbeheer en het uitvoeren van marktonderzoeken;
 2. met het oog op het uitgeven, het innen en het controleren van facturen;
 3. in het kader van de contractuele relatie en om het gebruik van de dienst mogelijk te maken;
 4. met het oog op de communicatie van elektronische nieuwsbrieven;
 5. met het oog op de eventuele communicatie aan derde personen of derde bedrijven;
 6. voor direct marketingdoeleinden voor andere diensten die eventueel door Food Impact of commerciële partners worden geleverd;

De persoonsgegevens (naam, voornaam, afbeelding, beroep, adres of woonplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand, nummer van de identiteitskaart en rijksregisternummer, bankrekeningnummer) die u ons meedeelt, zullen behandeld worden door Food impact met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Paul Hymans 83-85 …
overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens :
 • met het oog op het beheer van het cliënteel en het realiseren van marktstudies;
 • met het oog op de uitgave, de inning en het nazicht van de facturen;
 • met het oog op de mededeling van informatieve brieven op papier of elektronisch
 • in het kader van de contractuele relatie en om het gebruik van de dienst mogelijk te maken;
 • met het oog op de communicatie van elektronische nieuwsbrieven;
 • voor direct marketingdoeleinden voor andere diensten die eventueel door Food Impact of commerciële partners worden geleverd;

Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u ons de uitdrukkelijke toelating om deze te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de beoogde doeleinden, behoudens uitdrukkelijk bezwaar achteraf van uwentwege met betrekking tot de doeleinden vermeld in de punten v, vi en ix.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen opgenomen worden in een databank van Food Impact die verantwoordelijk is voor de behandeling ervan.

Zij worden 5 jaar na de voltooiing van onze taak bijgehouden.

Uw gegevens zullen aan geen enkele andere dan hierboven vermelde derde doorgegeven worden en enkel voor de hierboven uiteengezette doeleinden of aan een advocaat die gelast is met uw dossier, of, bijkomstig, binnen de perken van een strikt documentair doel zodat een advocaat het intellectueel verrichte werk in uw dossier kan hergebruiken voor een ander dossier, binnen de strikte perken van de bovenvermelde wet.

Met een schriftelijke aanvraag, gedagtekend en ondertekend, gericht aan de verantwoordelijke voor de behandeling en verantwoording van uw identiteit, kunt u, gratis indien het een redelijk volume betreft, van het kantoor bekomen dat de persoonsgegevens die u aanbelangen, schriftelijk worden doorgegeven, alsook desgevallend de rechtzetting van deze gegevens indien zij onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden blijken. U kunt evenzeer een verzoek richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om uw rechten uit te oefenen.
De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van alle vorderingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht tot mededeling, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens wanneer geen gevolg is gegeven aan het verzoek binnen 45 dagen of wanneer het verzoek niet ingewilligd is.

Als u om het even wanneer van mening bent dat wij uw privéleven niet respecteren, gelieve ons een brief of een e-mail te sturen (privacy@philippelaw.eu). We zullen alle nodige stappen ondernemen om het probleem op te sporen en op te lossen. Als u verdere inlichtingen wenst, kunt u ons of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren op het volgende adres: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Bedrijfsgegevens

Food Impact NV
Paul Hymanslaan 83-85
B-1200 Bruxelles
België

Productie

Food Impact NV
B-4801 Stembert
België

VAT: BE 0451 284 877